Vad är insulin isofan? Hur använder man det? Vad används det till?

Insulin Isophane Suspension för injektion används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna och barn med diabetes mellitus typ 1 och typ 2. Det är en intermediärt verkande insulintyp som hjälper till att sänka blodsockernivåerna och minska risken för att utveckla allvarliga komplikationer av diabetes.

Insulin Isophane Suspension for Injection förskrivs ofta tillsammans med kortverkande insulin eller andra orala diabetesläkemedel. Din läkare eller sjuksköterska kommer att lära dig det korrekta sättet att injicera det under huden. Sluta inte att ta det om inte din läkare säger åt dig att göra det. Det är bara en del av ett behandlingsprogram som också bör omfatta en hälsosam kost, regelbunden motion och viktminskning enligt din läkares råd.

Kontrollera dina blodsockernivåer regelbundet, håll reda på dina resultat och dela dem med din läkare. Detta är mycket viktigt för att utarbeta rätt dos av läkemedlet för dig.

Den vanligaste biverkningen av detta läkemedel är låga blodsockernivåer (hypoglykemi). För att förhindra detta är det viktigt att alltid injicera endast rätt dos av läkemedlet, äta regelbundna måltider och övervaka dina blodsockernivåer regelbundet. Att dricka överdrivet mycket alkohol kan också leda till att blodsockernivåerna sjunker. Andra biverkningar är reaktioner på injektionsstället som rodnad eller svullnad. Upprepade punkteringar på samma ställe i huden kan leda till lipodystrofi (hudförtjockning eller gropar vid injektionsstället). Vissa personer kan gå upp i vikt eller utveckla ödem (svullnad över hela kroppen på grund av vätskeretention) när de tar insulin.

Använd inte detta läkemedel när du har låga blodsockernivåer (hypoglykemi). Berätta för din läkare om du någonsin har haft njur-, lever- eller hjärtproblem innan du påbörjar behandlingen. Gravida eller ammande kvinnor bör också rådgöra med sin läkare eftersom dosen kan behöva ändras.

Fördelar med insulin Isophane

Vid diabetes

Insulin Isophane Suspension for Injection är en intermediärt verkande typ av insulin som vanligtvis används tillsammans med andra diabetesmediciner för att kontrollera blodsockernivåerna. Det ersätter det insulin som normalt produceras i kroppen. Detta hjälper glukosen att komma in i dina muskel- och fettceller så att kroppen kan använda den som energi. Det minskar också glukosproduktionen i levern.

En sänkning av blodsockernivån bidrar till att minska risken för att få någon av de allvarliga komplikationerna till diabetes, t.ex. njurskador, ögonskador, nervproblem och förlust av lemmar. Lär dig exakt hur, var och när du ska injicera detta insulin för att det ska vara mest effektivt. Ta det regelbundet tillsammans med rätt kost och motion för ett normalt och hälsosamt liv.

Biverkningar av insulin Isophane

De flesta biverkningar kräver ingen medicinsk behandling och försvinner när din kropp anpassar sig till läkemedlet. Kontakta din läkare om de kvarstår eller om du är orolig för dem.

Vanliga biverkningar av Insulin Isophane

  • Hypoglykemi (låg blodsockernivå)
  • Allergisk reaktion vid injektionsstället
  • Lipodystrofi (hudförtjockning eller gropar vid injektionsstället)
  • Viktökning
  • Svullnad

Hur fungerar insulin isofan?

Insulin Isophane Suspension för injektion är ett intermediärt verkande insulin, som börjar verka 1-2 timmar efter injektion. Det fungerar på samma sätt som det insulin som produceras av kroppen. Insulin underlättar återupptaget av socker i muskel- och fettceller och dämpar även produktionen av socker i levern. Detta bidrar till att sänka blodsockernivåerna vid diabetes mellitus.

Hur fungerar bifasiskt isofaninsulin?

Insulin isofan är en rekombinant human insulinanalog (genetiskt modifierat insulin som odlas i ett laboratorium och som liknar humant insulin). Det är ett insulinpreparat med intermediär verkan. Insulin isofan verkar genom att ersätta den normala produktionen av insulin och genom att hjälpa till att överföra socker från blodet till andra kroppsvävnader där det utnyttjas för att generera energi. Det hindrar också levern från att producera mer socker. Insulinpreparat med intermediär verkan börjar verka inom en timme eller 2 efter injektionen och når en period av toppaktivitet som varar upp till 7 timmar, varefter verkan avtar; den totala verkningstiden varierar mellan 18 och 24 timmar.

Vad är Insulin Isophane Suspension for Injection? Hur tillverkas det?

Insulin Isophane Suspension for Injection är en konstgjord version av humant insulin som framställs genom en bioteknisk process som kallas rekombinant DNA-teknik. Den säljs som en steril, vattenhaltig, klar och färglös lösning som innehåller insulinaspart tillsammans med andra beståndsdelar som glycerin, fenol, metakresol, zink, natriumklorid etc.

Kan insulin Isophane Suspension for Injection orsaka hypoglykemi? Hur förhindrar jag det?

Ja. Den vanligaste biverkningen av Insulin Isophane Suspension for Injection är hypoglykemi. Det inträffar oftare om du missar eller försenar din mat, dricker alkohol, övertränar eller tar andra antidiabetiska läkemedel tillsammans med det. Hoppa därför inte över måltider och var konsekvent i fråga om tidpunkten och mängden av dina måltider. Ta några mellanmål efter behov om du övertränar. Det är viktigt att regelbundet kontrollera blodsockernivån. Bär alltid med dig några glukostabletter, honung eller fruktjuice. Ta alla mediciner som läkaren har ordinerat i tid och kontakta din läkare om du märker några svängningar i blodsockernivån.

Vilka är de andra biverkningarna av Insulin Isophane Suspension for Injection? Hur kan man förebygga dem?

De andra biverkningarna av Insulin Isophane Suspension for Injection är reaktioner på injektionsstället såsom rodnad, klåda, smärta och svullnad. Dessa är dock tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. I sällsynta fall kan det också orsaka lipodystrofi, vilket innebär onormala förändringar i fettvävnaden på grund av upprepade insulininjektioner i samma hudområde. Det omfattar lipohypertrofi (förtjockning av fettvävnad) och lipoatrofi (förtjockning av fettvävnad) och kan påverka insulinabsorptionen. Rotera insulininjektions- eller infusionsställen inom samma område för att minska risken för lipodystrofi.

Hur ska insulin isofansuspension för injektion användas?

Insulin Isophane Suspension for Injection injiceras under huden (subkutant). Din läkare kommer att visa dig det område på huden där du ska injicera det. Försök att inte injicera på samma ställe varje gång. Rotera mellan de typiska injektionsställena, t.ex. buken, skinkorna, överbenen eller överarmarna. Injicera aldrig Humalog i en muskel eller i en ven. Flytta dig till ett nytt injektionsställe varannan eller varannan vecka. Injicera i samma område av kroppen och se till att röra dig inom det området med varje injektion i en eller två veckor. flytta sedan till ett annat område av kroppen och upprepa processen. Använd samma område i minst en vecka för att undvika extrema blodsockervariationer.

Ges insulin isofansuspension för injektion som en injektion i en ven (intravenöst)?

Ja, ibland, i specifika situationer som diabetisk ketoacidos, svår hyperglykemi etc., kan Insulin Isophane Suspension for Injection ges som en injektion i en ven (intravenöst). Det ges dock endast av en läkare, under kontinuerlig övervakning av blodsockernivåerna i sjukhusmiljö.

Är insulin isofansuspension för injektion säker att använda under graviditet?

Ja. Insulin Isophane Suspension for Injection är säkert att använda under graviditet om det ordineras av en läkare. Informera dock din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar innan du använder Insulin Isophane Suspension for Injection. Du kan behöva dosändringar och din läkare kommer att råda dig att övervaka dina blodsockernivåer regelbundet. Du måste följa din läkares anvisningar för att få maximal nytta.

Q. När behöver dosen av Insulin Isophane Suspension for Injection ändras?

Du bör rådfråga din läkare för dosjustering om du upplever viktökning eller viktnedgång, ökad stress, sjukdom, förändringar i kosten såsom missade måltider eller om du tar alkohol. Din dos kan också ändras om du nyligen har ändrat din träningsregim eller om du tar läkemedel. Du måste också vara vaksam på de förändringar du upplever när du först använder Insulin Isophane Suspension for Injection. Till exempel kan du märka vissa biverkningar som vanligtvis är tillfälliga men om dessa är mycket allvarliga kan du behöva dosändringar.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button