Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zásadou spoločnosti SaveBab je rešpektovať vaše súkromie a dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia týkajúce sa akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás môžeme zhromažďovať, a to aj na našich webových stránkach, https://savebab.com a iných stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Tieto zásady sú účinné od 24. marca 2021 a naposledy boli aktualizované 24. marca 2021.

Informácie, ktoré zhromažďujeme
Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú informácie, ktoré nám vedome a aktívne poskytujete pri používaní alebo účasti na niektorej z našich služieb a propagačných akcií, ako aj všetky informácie automaticky odoslané vašimi zariadeniami v priebehu prístupu k našim produktom a službám.

Záznamové údaje
Keď navštívite našu webovú lokalitu, naše servery môžu automaticky zaznamenávať štandardné údaje poskytnuté vaším webovým prehliadačom. Môžu obsahovať adresu internetového protokolu (IP) vášho zariadenia, typ a verziu prehliadača, navštívené stránky, čas a dátum návštevy, čas strávený na každej stránke, ďalšie podrobnosti o vašej návšteve a technické údaje, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s prípadnými chybami.

Upozorňujeme, že hoci tieto informácie samy o sebe nemusia byť osobne identifikovateľné, môže byť možné ich skombinovať s inými údajmi na osobnú identifikáciu jednotlivých osôb.

Zhromažďovanie a používanie informácií
Osobné údaje od vás môžeme zhromažďovať, keď na našej webovej lokalite vykonáte niektorú z nasledujúcich činností:

použijete mobilné zariadenie alebo webový prehliadač na prístup k nášmu obsahu
Kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu, sociálnych médií alebo akýchkoľvek podobných technológií
Keď nás spomeniete na sociálnych sieťach
Informácie môžeme zhromažďovať, uchovávať, používať a zverejňovať na nasledujúce účely, pričom osobné údaje nebudú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi:

Upozorňujeme, že informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme kombinovať so všeobecnými informáciami alebo výskumnými údajmi, ktoré získame z iných dôveryhodných zdrojov.

Bezpečnosť vašich osobných údajov
Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných informácií a počas uchovávania týchto informácií ich budeme chrániť v rámci komerčne prijateľných prostriedkov, aby sme zabránili ich strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, používaniu alebo modifikácii.

Hoci urobíme všetko pre ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, upozorňujeme, že žiadna metóda elektronického prenosu alebo ukladania nie je stopercentne bezpečná a nikto nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť údajov. V prípade akéhokoľvek porušenia ochrany údajov budeme postupovať v súlade so zákonmi, ktoré sa na nás vzťahujú.

Ste zodpovední za výber akéhokoľvek hesla a jeho celkovú bezpečnostnú silu, čím zabezpečíte bezpečnosť vlastných informácií v rámci našich služieb.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné. Toto obdobie môže závisieť od toho, na čo vaše údaje používame v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, vymažeme ich alebo ich anonymizujeme odstránením všetkých údajov, ktoré vás identifikujú.

V prípade potreby však môžeme vaše osobné údaje uchovávať na účely splnenia našej zákonnej, účtovnej alebo spravodajskej povinnosti alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ochrana osobných údajov detí
Žiadne z našich produktov ani služieb nie sú priamo určené deťom mladším ako 13 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Osobné údaje môžeme sprístupniť:

materskej, dcérskej alebo pridruženej spoločnosti našej spoločnosti
poskytovateľom služieb tretích strán na účely umožnenia poskytovania ich služieb, napríklad poskytovateľom IT služieb, poskytovateľom dátových úložísk, hostingu a serverov, inzerentom alebo analytickým platformám
našim zamestnancom, zmluvným partnerom a/alebo prepojeným subjektom
našich existujúcich alebo potenciálnych zástupcov alebo obchodných partnerov
sponzorom alebo organizátorom akejkoľvek súťaže, lotérie alebo propagačnej akcie, ktorú organizujeme
súdy, tribunály, regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní, ak to vyžaduje zákon, v súvislosti s akýmkoľvek aktuálnym alebo budúcim súdnym konaním alebo s cieľom stanoviť, uplatniť alebo brániť naše zákonné práva
tretím stranám vrátane zástupcov alebo subdodávateľov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní informácií, produktov, služieb alebo priameho marketingu pre vás tretím stranám na zhromažďovanie a spracovanie údajov
Medzinárodné prenosy osobných údajov
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa ukladajú a/alebo spracúvajú tam, kde máme my alebo naši partneri, pridružené spoločnosti a poskytovatelia tretích strán svoje zariadenia. Upozorňujeme, že miesta, na ktoré ukladáme, spracovávame alebo prenášame vaše osobné údaje, nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste pôvodne poskytli informácie. Ak prenášame vaše osobné údaje tretím stranám v iných krajinách: (i) tieto prenosy vykonáme v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a (ii) prenesené osobné údaje budeme chrániť v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše práva a kontrola vašich osobných údajov
Vždy si zachovávate právo odmietnuť nám poskytnúť osobné údaje s tým, že to môže ovplyvniť vaše skúsenosti s našou webovou stránkou. Nebudeme vás diskriminovať za uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Ak nám poskytnete osobné údaje, beriete na vedomie, že ich budeme zhromažďovať, uchovávať, používať a zverejňovať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ponechávame si právo vyžiadať si podrobnosti o všetkých osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame.

Ak o vás získame osobné údaje od tretej strany, budeme ich chrániť tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak ste tretia strana, ktorá poskytuje osobné údaje o niekom inom, vyhlasujete a zaručujete, že máte súhlas tejto osoby na poskytnutie osobných údajov nám.

Ak ste predtým súhlasili s tým, aby sme vaše osobné údaje používali na účely priameho marketingu, môžete svoj názor kedykoľvek zmeniť. Poskytneme vám možnosť odhlásiť sa z našej e-mailovej databázy alebo odmietnuť komunikáciu. Upozorňujeme, že od vás možno budeme musieť požadovať konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť.

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nepresné, neaktuálne, neúplné, irelevantné alebo zavádzajúce, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Prijmeme primerané opatrenia na opravu všetkých zistených nepresných, neúplných, zavádzajúcich alebo neaktuálnych informácií.

Ak sa domnievate, že sme porušili príslušný zákon o ochrane údajov, a chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených údajov a poskytnite nám všetky podrobnosti o údajnom porušení. Vašu sťažnosť bezodkladne prešetríme a písomne vám odpovieme, pričom uvedieme výsledok nášho vyšetrovania a kroky, ktoré podnikneme na vyriešenie vašej sťažnosti. V súvislosti s vašou sťažnosťou máte tiež právo obrátiť sa na regulačný orgán alebo orgán na ochranu údajov.

Používanie súborov cookie
Na zhromažďovanie informácií o vás a vašej činnosti na našej stránke používame súbory cookie. Súbor cookie je malý údaj, ktorý naša webová lokalita ukladá vo vašom počítači a pri každej návšteve k nemu pristupuje, aby sme mohli pochopiť, ako našu lokalitu používate. To nám pomáha zobrazovať vám obsah na základe vami zadaných preferencií.

Obmedzenia našich zásad
Naša webová lokalita môže odkazovať na externé lokality, ktoré nie sú nami prevádzkované. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahom a zásadami týchto stránok a nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich postupy ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad
Podľa nášho uváženia môžeme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali aktualizácie našich obchodných procesov, aktuálne prijateľné postupy alebo legislatívne či regulačné zmeny. Ak sa rozhodneme zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, zmeny uverejníme tu na rovnakom odkaze, prostredníctvom ktorého pristupujete k týmto zásadám ochrany osobných údajov.

Ak to bude vyžadovať zákon, získame váš súhlas alebo vám dáme možnosť prihlásiť sa alebo odhlásiť sa, podľa potreby, z akéhokoľvek nového použitia vašich osobných údajov.

Kontaktujte nás
V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať pomocou nasledujúcich údajov:

Savebab Inc.
[email protected]

Back to top button